Košík:

Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu Milan Pisarčík,
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.skialpinista.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

1. Všeobecné obchodné podmienky

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.skialpinista.sk a zároveň predávajúcim je Milan Pisarčík, M. Hattalu 2053, Dolný Kubín.
 2. Predajňa je na adrese: Pisosport, Gäceľská cesta 1754/1, 026 01 Dolný Kubín
 3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 4. Používaním web stránok internetového obchodu www.skialpinista.sk vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
 6. Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

2. Objednávanie tovaru

 1. Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:
  - prostredníctvom internetových stránok
 2. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
 3. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny, kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene, čase a mieste.
 5. Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránky www.skialpinista.sk najneskôr do vtedy, keď má objednávka stav „Prijatá“. Stav spracovania si môže kupujúci kedykoľvek skontrolovať na www.skialpinista.sk v časti „Moje objednávky“. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Pri e-mailovej objednávke ju môže kupujúci stornovať kedykoľvek najneskôr v deň plánovanej expedície tovaru. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v mene EUR v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.
 6. V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky.
 7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 7 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).

3. Cena za tovar

 1. Ceny uvedené na internetových stránkach www.skiapinista.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.
 2. Predávajúci – je platcom DPH.
 3. Ceny uvedené na internetových stránkach www.skialpinista.sk sú s DPH.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.
 5. K cene za tovar bude pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia, ak jeho cena nepresiahne sumu 299,99 € s DPH.
 6. Predávajúci umožňuje predaj formou dobierky. Poplatok za dobierku je 1,- EUR pri objednávke do 50,- EUR s DPH, alebo zdarma pri objednávke nad 50,- EUR s DPH.
 7. Predávajúci umožňuje predaj formou dobierky do Českej republiky. Poplatok za dobierku je 3,- EUR bez rozdielu aká je hodnota nákupu.

4. Platba za tovar

 1. Tovar je možné uhradiť:
  - prevodným príkazom na ktorýkoľvek účet predajcu vedený v SR na základe potvrdenia objednávky,
  - vkladom na ktorýkoľvek účet predajcu vedený v SR na základe potvrdenia objednávky.
 2. Všetky platby musia byť uskutočnené v mene EUR.
 3. Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu mailom, v prípade platby na účet, ale vždy originál príde spolu s tovarom. Faktúra - daňový doklad, spĺňa všetky náležitosti a je opatrená právoplatným podpisom a pečiatkou predávajúceho.

5. Dodacie podmienky

 1. Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.skiapinista.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.
 2. Dodacia doba na tovar v ponuke www.skiapinista.sk je nasledovná
  a. ak je tovar na sklade a kupujúci hodnoverne preukáže kúpnu sumu na účet predávajúceho do 16.00 hod. pracovného dňa, tovar mu bude doručený v nasledovný pracovný deň kdekoľvek v SR kuriérskou službou Remax.
  Pre správne doručenie tovaru je nutné uviesť presnú adresu a telefonický kontakt na mobilný telefón. Doručenie sa môže uskutočniť kedykoľvek počas pracovného dňa, spravidla medzi 8.00 až 16.00 hod.

  b. ak nie je tovar na sklade, bude predávajúci informovať kupujúceho a termíne dodania. V prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci obratom informovaný. Termíny môžu byť len orientačné.
 3. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
 4. Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho.
 5. Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho servis (napr. montáž viazania, resp. nastavenie lyžiarok, viazania), ak sa kupujúci a predávajúci nehodnú inak.

6. Doprava

 1. Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.skiapinista.sk je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:
  a. v rámci SR – rozvoz kuriérskou službou Remax.
  b. osobný odber tovaru.
 3. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.
 5. V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.
 6. S tovarom dodá predávajúci kupujúcemu originál faktúru (daňový doklad) – slúži ako dodací a záručný list.
 7. Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený.
 9. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.
 10. Poplatky za dodanie tovaru do 30 kg sú nasledovné:
  ZADARMO - doprava v SR pri jednej objednávke nad 50 EUR s DPH
  4,- EUR s DPH - doprava v rámci SR, pri jednej objednávke do 50 EUR s DPH.
  Tieto poplatky budú automaticky pripočítané pri potvrdení objednávky.
 11. Zasielanie tovaru do Českej republiky do 7 kg:
  Tovar do Českej republiky zasielame len po prevode kúpnej ceny v eurách na náš účet. Po potvrdení objednávky Vám zašleme číslo účtu, variabilný symbol a sumu zahŕňajúcu nákupnú cenu tovaru a poštovné v €, podľa dohody, ktoré prevediete na náš účet.
  Poštovné do Českej republiky je 12 €.
  Po obdržaní čiastky Vám tovar obratom pošleme.
  Dobierka do Českej republiky je 15€.

7. Záruky a reklamácie

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a obchodnými podmienkami predávajúceho.
 2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.skialpinista.sk je minimálne 24 mesiacov. Životnosť batériových článkov je 12 mesiacov. Ako záručný list slúži faktúra a dodací list.
 3. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď pred prvým použitím výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.
 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
  Pred samotným zadaním reklamácie si prosím preštudujte postup .
 5. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup kde kupujúci kontaktuje priamo autorizované záručné servisné stredisko výrobcu, kde mu na základe nákupného dokladu vykonajú záručnú opravu. V prípade, že tovar vykazuje rovnakú závadu a bol 3 krát opravovaný v záručnom stredisku, má kupujúci právo požadovať nový tovar alebo vrátenie plnej sumy. V tomto prípade bude neodkladne informovať predávajúceho. Nový tovar bude kupujúcemu doručený priamo zo servisného strediska s novou 24 mesačnou zárukou. Pri vrátení plnej sumy bude táto poukázaná na účet kupujúceho v rámci ukončenia reklamačného konania.
 6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy. Pokiaľ záručné stredisko požaduje, je nutné k tovaru priložiť kópiu nákupného dokladu.
 7. Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Bezplatná je zároveň doprava do servisného strediska a taktiež späť (Pick Up and Return).
 8. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť dodaného tovaru, jeho parametre a vlastnosti a neodkladne informovať o prípadných nesúladoch predávajúceho. Po vzájomnej dohode je možné nesprávne dodaný tovar vrátiť na náklady predávajúceho, pokiaľ tovar nebol použitý, tzn. otvorená originálna krabica. V opačnom prípade tovar vrátiť možné nie je.
 9. Špeciálna reklamácia DOA. Jedná sa o obchodnú reklamáciu, ktorú si môže uplatniť kupujúci do 5 pracovných dní od expedície tovaru. Záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré nebolo možné odhaliť skôr a prejavili sa pri začatí používania tovaru. Príkladom môže byť vadný komponent a podobne. V takomto prípade predávajúci zabezpečí bezplatný zvoz a výmenu tovaru za nový, v prípade že sa preukáže opodstatnenosť reklamácie. Predávajúci posúdi samotnú reklamáciu a v prípade, že je k dispozícii daný druh tovaru, bezodkladne zabezpečí doručenie nového kusu na vlastné náklady kupujúcemu. V prípade že daný tovar k dispozícii už nie je, môže kupujúci požiadať o náhradný tovar alebo po vzájomnej dohode vrátenie kúpnej ceny. V prípade, že sa ukáže neopodstatnenosť reklamácie (poškodený tovar, neodborná manipulácia alebo nevhodné zaobchádzanie), tovar bude po neodkladnom informovaní kupujúceho odoslaný späť.

8. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ internetových stránok www.skialpinista.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

9. Ďalšie ustanovenia

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 2. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti v špecifikácii produktov, ktoré sú uvedené v popise. Kupujúci si môže presné parametre overiť na stránkach výrobcov tovaru, prípadne sa na špecifickú vlastnosť produktu informovať mailom alebo telefonicky.

Poučenie o právach kupujúceho pri nákupe cez internet


MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. úprava výrobku na mieru...)
predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
predaj tovaru, ktorý spotrebiteľ rozbalil a dokončil inštaláciu originálneho operačného systému, prípadne previedol jeho aktiváciu
predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
predaj tovaru opatreného ochrannou plombou od výrobcu, pokiaľ ju kupujúci poškodil

AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

- kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, vrátenie je možné uskutočniť za nasledujúcich podmienok:
tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
tovar nesmie byť použitý,
tovar musí byť nepoškodený, bez známok opotrebenia.
tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
o vrátení tovaru informuje kupujúci predávajúceho, predávajúci zabezpečí zvoz tovaru kuriérskou službou.
pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený naspäť.

16.10.2012

10. Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
wwww.soi.sk

11. Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

 • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
 • pracovno– právneho charakteru,
 • súvisiace so službami všeobecného záujmu
 • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
 • finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

V Dolnom Kubíne, dňa 01.02.2016

Výhradné zastúpenie:

atk race palau fr

Predávame:

scarpa rossignol camp dynafit diamir

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Prihlasovacie meno (email) a Heslo sú povinné údaje.