Menu

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u obchodníka a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky ale postupuje sa podľa Obchodného zákonníka.

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od obchodníka ak si tovar preberá kupujúci osobne kupujúci alebo ním splnomocnená osoba, v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť do dvoch mesiacov od zistenia vady najne-skôr však do uplynutia záručnej doby. Odporúčame však reklamáciu uplatniť bezod-kladne.

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu na používanie,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
f. poškodením záručnej plomby alebo jej znehodnotením ak ju produkt obsahuje,
g. neodbornou montážou alebo demontážou, ak si to vyžadujú príslušné právne predpisy,
h. zásahom do produktu, ktorým sa vykonajú zmeny, ktoré kvalitatívne zlepšujú produkt ale neboli vykonané výrobcom alebo ním poverenou osobou, napr. pretaktovanie procesoru,
i. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu odporúčame zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

9. Ak predmetom reklamácie je tovar, ktorý je napríklad pevne zabudovaný, kupujúci je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť za účelom vykonania obhliadky predmetu reklamácie Obchodníkom alebo treťou osobou určenou obchodníkmi.
10. Obchodník potvrdí prijatie vytknutia vady a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme s uvedením lehoty do ktorej zabezpečí aby vadu odstránil. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia obchodníkovi, najneskôr však momentom, kedy obchodník znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne v prípade že vytknutie vady bolo zamietnuté.

11. Obchodník je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu Obchodník ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. To však neplatí ak z objektívnych dôvodov, ktoré obchodník nemohol ovplyvniť nebolo možné vybaviť reklamáciu v danej lehote, to najmä ak pre vybavenie bolo potrebné zaobstarať príslušné.

12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
b. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
c. Obchodník môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
d. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, to platí aj v prípade že obchodník vyhlásil, že tovar má určité vady, alebo že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.
e. ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia používaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

13. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím zľavy, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu.

14. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.

15. Ak si kupujúci neprevezme vec do 6 mesiacov odo dňa kedy ju mal prevziať, môže ju predávajúci predať. Pri veci vyššej hodnoty musí predávajúci o svojom zámere predať vec upovedomiť kupujúceho a poskytnúť dodatočnú lehotu na prevzatie veci a to všetko podľa ust. § 623 ods 5) Občianskeho zákonníka.

16. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže po-škodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti doprav-cu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
17. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchá-dzajúceho upozornenia predávajúceho.

18. Kontakt pre zasielanie reklamácií Kontakt: Milan Pisarčík, M. Hattalu 2053/32, 026 01 Dolný Kubín eshop(zavináč)skialpinista.sk

19. Adresa pre zasielanie reklamácií: (Odporúčame posielať reklamovaný tovar priamo na adresu predajne, nie na poštu. Urýchli sa tým vybavenie.) Milan Pisarčík - PISOSPORT, Ul. Samuela Nováka 2194 026 01 Dolný Kubín

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
OBCHODNÉ MENO: Milan Pisarčík

FAKTURAČNÁ ADRESA:
M. Hattalu 2053/32 026 01 Dolný Kubín Slovenská republika

IČO: 40973387
DIČ: 1071691775
IČ DPH: SK1071691775

Zápis v registri: Podnikateľ je zapísaný na Obvodnom úrade v Dolnom Kubíne pod číslom Žo-2004/01172/2/8SU
BANKOVÉ SPOJENIE: Tatra Banka, a. s. č.ú.: 2629168061/1100 IBAN:SK26 1100 0000 0026 2916 8061

TELEFÓN:
+421 907 827 264
+421 917 949 909

E-MAIL:
eshop(zavináč)skialpinista.sk
pisosport(zavináč)pisosport.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

ADRESA KAMENNÉHO OBCHODU:
Milan Pisarčík - PISOSPORT
Ul. Samuela Nováka 2194
026 01 Dolný Kubín

OTVÁRACIE HODINY NÁŠHO KAMENNÉHO OBCHODU:
Pondelok - Piatok: 9:00 –12:00 a 13:00 –17:00
12:00-13:00 – obedná prestávka
Sobota: 9:00 – 12:00

GPS súradnice: 49.208626118, 19.296128154 49° 12' 31.0540247" N 19° 17' 46.0613537" E
Zodpovedný vedúci: Milan Pisarčík

ADRESA PRE ZASIELANIE REKLAMÁCIÍ A VRÁTENIE TOVARU:
Milan Pisarčík - PISOSPORT Ul. Samuela Nováka 2194 026 01 Dolný Kubín

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj
Predmestská 71,
P. O. BOX B-99
011 79 Žilina 1 tel.: 041/7632 130 e-mail: za(zavináč)soi.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júla 2024.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať